Dear artists, thank you very much for your applications to our project 

Mail Art ” Luna Ewentualy Mars” (Art contained in a postcard)

The idea of the project is to popularise the works of Stanisław Lem and his relationship with the City of Krakow and Poland. It is important for us that each participant in the project reflects on the multi-layered background of Stanisław Lem’s work and how it has been and is being interpreted by the world of science, philosophy and art. A very important element of our project is the fact of space exploration of Mars. This exceptional event from the world of science has for us a close connection with Stanisław Lem’s work and with the current situation which forces mankind into a kind of social alienation, while reducing our world to a concern for elementary values such as health, safety and freedom. It turns out that communication with an “alien” who may come from another planet or another earthly world is possible beyond words. For there is a common denominator manifested in the primordial needs of man. The retreat has brought us closer together through awareness of global issues. The authors of the project are convinced that the year 2021, in which we celebrate the 100th anniversary of Stanisław Lem’s birth, is a year full of surprises. Landing on Mars, a pandemic, being on the one hand a cause of alienation and on the other hand of integration, all this would probably interest Stanisław Lem. Summing up the applications sent to us we are happy to see over 400 artworks sent by 136 authors from 26 countries: Poland, Slovakia, Argentina, Spain, Italy, Romania, Turkey, Mexico, Germany, Russia, Bulgaria, Macedonia, India, Austria, Venezuela, United States of America, France, New Zealand, Japan, Czech Republic, Kazakhstan, Brazil, Hungary, Great Britain, Belarus – Bali, Indonesia.

We are happy to announce that the first exhibition of the project will be held from :December 17, 2021 to January 20, 2022 at the Gil Gallery of the Krakow University of Technology. in Krakow ( Poland) Due to the Covid -19 pandemic, this will be an exhibition without an opening with the public, but it will be open to small groups. And if it is possible, we will organise a finissage.

Further exhibitions are planned for the spring in Niepołomice and Zawiercie and other cities in Poland.

All artists will receive a certificate of donation and participation in the project, which will be available for download on our.

https://lunaeventuallymars.com/

Drodzy artyści, dziękujemy Wam bardzo za zgłoszenia do naszego projektu 

Mail Art ” Luna Ewentualnie Mars”(Sztuka zawarta w pocztówce)

Ideą projektu jest popularyzacja twórczości Stanisława Lema oraz jego związku z Miastem Kraków i Polską. Ważne jest dla nas, aby każdy z uczestników projektu zastanowił się nad tym jak wielowarstwowe podłoże miała twórczość Stanisława Lema, oraz w jaki sposób była i jest ona odczytywana przez świat nauki, filozofii i sztuki. Bardzo istotnym elementem naszego projektu jest fakt eksploracji kosmicznej Marsa. To wyjątkowe wydarzenie ze świata nauki ma dla nas ścisły związek z twórczością Stanisława Lema oraz z obecną sytuacją, która zmusza ludzkość do pewnego rodzaju wyobcowania społecznego, jednocześnie sprowadzając nasz świat do troski o elementarne wartości takie jak zdrowie, bezpieczeństwo i wolność. Okazuje się, że porozumienie z „obcym”, który może pochodzić z innej planety lub innego świata ziemskiego jest możliwe poza słowami. Istnieje bowiem wspólny mianownik przejawiający się w prymarnych potrzebach człowieka. Odosobnienie nas do siebie zbliżyło poprzez świadomość globalnych problemów. Autorzy projektu są przekonani że rok 2021, w którym obchodzimy100 rocznicę urodzin Stanisława Lema, jest rokiem pełnym niespodzianek. Lądowanie na Marsie, pandemia, będąca z jednej strony przyczyna wyobcowania, a jednocześnie integracji, wszystko to zapewne zainteresowałoby Stanisława Lema. Podsumowując nadesłane do nas zgłoszenia jesteśmy szczęśliwi widząc ponad 400 prac plastycznych przysłanych przez 136 autorów z 26 krajów:- Polska, Słowacja, Argentyna, Hiszpania, Włochy, Rumunia, Turcja, Meksyk, Niemcy, Rosja, Bułgaria, Macedonia, Indie, Austria, Wenezuela, Stany Zjednoczone Ameryki, Francja, Nowa Zelandia, Japonia, Czechy, Kazachstan, Brazylia, Węgry, Wielka Brytania, Białoruś – Bali, Indonezja.

Z radością informujemy, że pierwsza wystawa projektu odbędzie się w dniach :17 grudnia 2021 do 20 stycznia 2022 w Galerii “Gil” Politechniki Krakowskiej. w Krakowie ( Polska) W związku z pandemią Covid -19, będzie to wystawa bez wernisażu z udziałem publiczności, jednak będzie ją można zwiedzać w małych grupach. A jeśli będzie to możliwe zorganizujemy finisaż.

Kolejne wystawy planowane są na wiosnę w Niepołomicach i Zawierciu oraz innych miastach w Polsce.

Wszyscy artyści otrzymają zaświadczenie o darowiźnie i uczestnictwie w projekcie, które będzie można pobrać na naszej stronie internetowej. https://lunaeventuallymars.com/

luna mail art
luna mail art